Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Etický kodex

Etický kodex

Kodex etiky pojišťovacího makléře

Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v Kodexu etiky pojišťovacího makléře

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Pojišťovací makléři musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je makléř povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování makléřů

B. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

C. Zásady chování ve vztazích ke klientům

D. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Zásady

A. Obecné zásady chování makléřů

 • Makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech
 • Při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách
 • Veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
 • Dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii
 • Pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
 • Pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu
 • Pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu

B. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem
Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

 • Důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • Vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • Dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • Dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat
 • Nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy
 • V zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání

C. Zásady chování ve vztazích ke klientům
Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

 • Zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu
 • Dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • Poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • Nesjednávají pojištění se spekulativními záměry
 • Jsou odpovědni za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • Mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti
 • Pojišťovací makléř na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování
 • Pojišťovací makléř musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce
 • Nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta
 • Vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen
 • V případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena
 • Rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály

D. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám
Makléři dodržují zejména tato pravidla:

 • Mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • Při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven
 • S pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci
 • Nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně