Proč právě myProfil společnostiCertifikátySlovo řediteleS kým spolupracujeme
LegislativaUžitečné odkazyFormulářePrezentace
O NÁS RENOMIA NETWORK STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX ZEPTEJTE SE KARIÉRA KONTAKT
ČeskyEnglish
Realizace výběrových řízení za klientaSjednání optimálního pojištěníSpráva pojištěníSlužby pro zaměstnanceŠkoleníAudit pojištění dovatelů a odběratelů

Menu > Vyřízení likvidace

Vyřízení likvidace

Jednou z nejdůležitějších povinností pojišťovacího makléře je postarat se o svého klienta v případě pojistné události a dohlédnout na bezproblémový škodní průběh. Firma FT makléřská klade jeden z největších důrazů na maximální spokojenost klientů v oblasti odškodnění ze strany pojišťoven. Naši specializovaní a vyškolení pracovníci zajišťují kompletní servis při likvidaci pojistných událostí. Vždy před hlášením škodné události pojišťovně je nutné, aby klient kontaktoval svého makléře a společně prošli pojistnou událost, tak aby byl zabezpečen bezproblémový průběh vyřízení. Klient může kontaktovat přímo svého osobního makléře, nebo zavolat na naši 24 hodinovou službu +420 776 66 06 04 a naši pracovníci ihned začnou řešit Vaši škodnou událost. Je možné také škody hlásit elektronickou formou na emailu likvidace@ft-group.cz Ze zkušenosti víme, že jedna pojistná událost se dá řešit několika možnými způsoby.Přehled kontaktních možností v případě pojistné události:

Telefonem: +420 734 70 20 24
Kontaktovat: osobního makléře
Emailem:

Pro hlášení škodné události si prosím připravte následující údaje:

 • Obchodní jméno / Jméno a Příjmení pojištěného uvedeného na pojistné smlouvě
 • IČO/ RČ
 • Kontaktní osoba (pokud je jiná než pojištěný)
 • Kontaktní telefon, fax, e-mail
 • Datum události
 • Místo škody
 • Popis škody
 • Předpokládaná výše škody

Formuláře hlášení škodní události všech našich partnerů (pojišťoven) najdete v sekci Stáhněte si.

Co dělat v případě vzniku škody:

ŠKODY NA MAJETKU

 • V případě, kdy je nutné okamžitě odstranit následky škody a předejít tak zvětšení rozsahu škody a nebude možné včas zajistit prohlídku likvidátorem pojišťovny, je nutné provést dokumentaci vzniklé škody (fotodokumentace, videozáznam, svědecké výpovědi).
 • Při odcizení, loupežném přepadení nebo při podezření ze spáchání trestného činu vždy oznamte událost Policii ČR.
 • Všechny vzniklé škody nám neprodleně oznamte. Včasné oznámení škody je nezbytné pro zajištění prohlídky poškozených věcí a nahlášení pojistné události pojistiteli.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM - ODPOVĚDNOST

 • Způsobíte-li škodu někomu jinému - neuznávejte písemně žádné nároky poškozeného, neuzavírejte s ním žádné dohody a neplaťte vzniklou škodu bez konzultace s námi.
 • Vyzvěte poškozeného, aby svůj nárok uplatnil na vaši společnosti písemně a aby v něm uvedl z jakého důvodu se domnívá, že za vzniklou škodu odpovídáte a v čem spatřuje zavinění.
 • Každou i nepatrnou škodu oznamte naší společnosti.

ŠKODY NA VOZIDLECH

 • Škodu na vozidle nám neprodleně oznamte.
 • Po oznámení škody zařídíme prohlídku likvidátorem pojišťovny. Do provedení prohlídky likvidátorem není možné poškozené vozidlo opravovat ani jinak zasahovat do poškozených věcí.
 • Při odcizení vozidla nebo jeho součásti, úmyslném poškození motorového vozidla nebo pokud se jedná o podezření ze spáchání trestného činu, oznamte škodu policii.

Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc, přivolejte lékaře a Policii ČR.
 • Neměňte polohy vozidel na místě nehody, pokud to není nutné k záchraně zraněných nebo pro zabezpečení provozu.
 • Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci dopravní situace a vzniklých škod.
 • Dojde-li ke hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, přivolejte Policii ČR.
 • Policii ČR přivolejte i v případě hmotné škody na majetku třetí osoby (např. zaparkované vozidlo, sloup elektrického osvětlení apod.). Vozidlo zaměstnavatele nebo leasingové společnosti, které se účastní na dopravní nehodě není považováno za majetek třetí osoby.
 • Policejní protokol podepište pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak před podpisem požádejte o doplnění svých výhrad.
 • Vyžádejte si od příslušníka Policie ČR kopii Potvrzení o účasti na dopravní nehodě, případně alespoň číslo jednací tohoto dokumentu, poznamenejte si útvar Policie ČR, který nehodu vyšetřoval (např. Dopravní inspektorát Plzeň).
 • V případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, je nutné sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší účastníci dopravní nehody. Tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, který předáte osobnímu makléři v FT makléřská.
 • Pokud některý z účastníků nehody odmítne záznam o nehodě podepsat, doporučujeme Vám přivolat Policii ČR.
 • Je-li Vaše vozidlo po dopravní nehodě nepojízdné, kontaktujte asistenční službu.

Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí?

 • V případě zranění osob poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.
 • Zavolejte Policii.
 • Doporučujeme policejní protokol, Záznam o nehodě nebo jiné písemné prohlášení podepsat pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. V opačném případě na doklad uveďte své vlastní vyjádření o dopravní nehodě v češtině.
 • Zapište si identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.
 • Pokud možno zajistěte veškeré důkazy o dopravní nehodě a škodě na vozidle (fotoaparátem, kamerou).
 • Další informace můžete získat na telefonním čísle asistenční služby Vaší pojišťovny.
 • O dopravní nehodě informujte pracovníky FT makléřská a předejte jim vyplněný Záznam o dopravní nehodě.